Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
ENGLISH
 
Literatura


 
SEZNAM VYBRANÉ LITERATURY A INTERNETOVÝCH ADRES K TÉMATU HOLOCAUSTU:
 

1. Odborná literatura
2. Beletrie a memoáry
3. www antisemitismus a holocaust
 
 
formát MS-Word
Odborná literatura


Adler, H. G.: Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství, Barrister & Principal, Praha 2003
Bauman, Zygmunt: Modernita a holocaust, Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2004
Bednařík, Petr: Arizace české kinematografie, Karolinum, Praha 2003
Bedürftig, Friedmann: Třetí říše a druhá světová válka, Prostor, Praha 2004
Bernd, Martin – Schulin, Ernst (ed.): Židovská menšina v dějinách, Olomouc, Votobia 1997
Beneš, Fr. – Tošnerová, P.: Pošta v ghettu Terezín, Praha, Profil 1996
Biman, Stanislav – Dušková Sabina: Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety 1938–1945 , 1 (A - B). sv., Albis International, Ústí nad Labem 2003
Blodig, Vojtěch: Muzeum ghetta Terezín, Terezín, Památník Terezín 1992
Boldt, Frank (ed.): Malý a velký svět tzv. terezínské dětské opery Brundibár, Cheb 2000
Bondyová, Ruth: Jakob Edelstein, Praha 2001
Borák, Mečislav: Transport do tmy. První deportace evropských Židů, Ostrava, Moravskoslezský den 1994
Breitman, Richard: Architekt „konečného řešení“. Himmler a vyvraždění evropských Židů, Argo, Praha 2004
Brod, Toman – Kárný, Miroslav – Kárná, Margita (ed.): Terezínský rodinný tábor v Osvětimi–Birkenau, Praha, Terezínská iniciativa – Melantrich 1994
Browning, Christopher R.: Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku, Praha, Argo 2002
Cílek, Roman – Moulis, Miloslav: Dokonáno jest...!, Epocha, Praha 2004
Curtis, Michael: Verdikt nad Vichy, BB art, Praha 2004
Čvančara, Jaroslav: Heydrich, Gallery, Praha 2005
Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu: školství, písemnictví, kinematografie, Praha, NFA 1996
Fredrickson, George M.: Rasismus, BBart, Praha 2003
Gellately Robert: Kdo podporoval Hitlera, Prostor, Praha 2003
Gilbert, Martin: Židé ve 20. století, Praha, Baset – Arista 2003
Goldhagen, Daniel, Jonah: Hitlerovi ochotní katani, Praha, Lidové noviny 1997
Gruntová, Jitka: Oskar Schindler: legenda a fakta, Brno, Barrister&Principal 1997
Hamannová, Brigitte: Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta, Praha, Prostor 1999
Hilberg, Raul: Pachatelé, oběti a diváci. Židovská katastrofa 1933–1945, Argo, Praha 2003
Hořák, Martin – Jelínek, Tomáš (ed.): Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu. Praha, Galén 2006
Hyndráková Anna – Machatková, Raisa – Milotová, Jaroslava (ed.): Acta Theresiania, 1. sv., Institut Terezínské iniciativy a Sefer, Praha 2003
Chládková, Ludmila: Terezínské ghetto, Praha, Naše vojsko 1991
Chládková, Ludmila: Židovský hřbitov v Terezíně, Terezín, Památník Terezín 1999
Jäckel, Eberhard: Hitlerův světový názor. Projekt jedné vlády, Praha – Litomyšl, Paseka 1999
Jeřábek, Martin: Konec demokracie v Rakousku 1932–1938, Dokořán, Praha 2004
Kárný, Miroslav: Konečné řešení. Genocida českých Židů v německé protektorátní politice, Praha, Academia 1991
Kárný, Miroslav (ed.): Terezínská pamětní kniha I.- II., Praha, Nadace Terezínská iniciativa 1995
Kamenec, Ivan: Po stopách tragédie, Bratislava, Archa 1991
Kamenec, Ivan –Nižňanský, Eduard – Hradská, Katarína: Holocaust na Slovensku, 1., 2., a 3. díl. sv., Nadácia Milana Šimečku, Židovská náboženská obec, Bratislava 2003
Kershaw, Ian: Hitler 1889–1936: Hybris, Argo, Praha 2004
Kershaw, Ian: Hitler 1936–1945: Nemesis, Argo, Praha 2005
Klemperer, Victor: Jazyk Třetí říše – LTI, H+H, Praha 2003
Klimek, Antonín: 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci – začátek konce Československa, Havran, Praha 2003
Krejčová, Helena; Svobodová, Jana (ed.): Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1998
Krejčová, Helena; Svobodová, Jana; Hyndráková, Anna: Židé v Protektorátu. Die Juden im Protektorat Böhmen und Mähren. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1997
Kryl, Miroslav: Osud vězňů terezínského ghetta v letech 1941–1945, Brno, Doplněk 1999
Kubů Eduard – Jančík Drahomír: "Arizace" a arizátoři..., Karolinum, Praha 2005
Kuklík, Jan – Gebhart, Jan: Druhá republika 1938–1939, Paseka, Praha 2004
Lagus, Karel; Polak, Josef: Město za mřížemi, Praha, Naše vojsko 1964
Lipstadtová, Deborah: Popírání holocaustu: sílící útok na pravdu a paměť, Praha – Litomyšl, Paseka 2001
Naše dny se naplnily, Klub přátel Izraele v Českých Budějovicích, České Budějovice 2003
Mareš, Miroslav: Pravicový extremismus a radikalismus v České republice, Barrister&Principal, Brno 2003
Maser, Werner: Hermann Göring, Argo, Praha 2004
McGowan, Lee: Radikální pravice v Německu, Prostor, Praha 2004
Milza Pierre: Evropa v černých košilích, Themis, Praha 2005
Mináč, Matej: Loterie života Nicolace Wintona, Praha 2004
Nečas, Ctibor: Holocaust českých Romů, Praha, Prostor 1999
Němeček, Jan (ed.): Mnichovská dohoda – cesta k destrukci demokracie v Evropě, Karolinum, Praha 2004
Nižňanský, Eduard – Baka, I. – Kamenec, Ivan: Holocaust na Slovensku, 5.. sv., Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 2004
Ondřichová, Lucie: Příběh Fredyho Hirsche, Praha 2001
Petrův, Helena: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1941), Praha, Sefer – Institut Terezínské iniciativy 2000
Rádl, Emanuel: O německé revoluci, K politické ideologii sudetských Němců, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2003
Rataj, Jan: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938–1939, Karolinum, Praha 1997
Rees, Laurince: Osvětim - nacisté a "Konečné" řešení, Knižní klub, Praha 2005
Reichel, Peter: Svůdný klam Třetí říše, Argo, Praha 2004
Roseman, Mark: Setkání ve vile u jezera. Konference ve Wannsee a „konečné řešení židovské otázky“, Praha, Dokořán 2003
Róna, Bedřich: Osudy z temných časů, G plus G, Praha 20
Rothkirchen, Livia; Schmidt-Hartmann, Eva; Dagan, Avigdor: Osud Židů v Protektorátu, Praha, Trizonia – Ústav pro soudobé dějiny 1991
Rozkošná, Blanka – Jakubec, Pavel: Židovské památky Čech, Era, Brno 2004
Rýdl, Karel – Nezel, Ivo: Rasismus a nacionalismus v současném životě. Informační příručka pro školy i veřejnost, Praha, IPPP ČR 1997
Salner, Peter: Prežili holokaust, Bratislava, Veda 1997
Seibt, Ferdinand: Ta stará ošklivá melodie, Prostor, Praha 2003
Shirer, William L.: Vzestup a pár Třetí říše, L. Marek, Brno 2004
Stín šoa nad Evropou. Sborník přednášek uvedených ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001, Praha 2001
Šormová, Eva: Divadlo v Terezíně 1941–1945, SN 1973
Téma: holocaust: informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách, Praha , Tauris 2000 (vydalo MŠMT ČR)
Terezínské studie a dokumenty, Praha, Institut Terezínské iniciativy 1996–2004
Terezínské listy: ročenka, Praha, Institut Terezínské iniciativy, 1970–2004
Tomášek, Dušan – Moulis, Miroslav: K. H. Frank, Epocha, Praha 2003
Veber, Václav (ed.): Židé v novodobých dějinách, Karolinum, Praha 1997
Wistrich, Robert: Hitler a holokaust, Bratislava, Slovart 2002
Zámečník, Stanislav: To bylo Dachau, Paseka, Praha 2003
Ziegler, Jaen: Židovské zlato, Švýcaři a smrt, Praha, Svojtka & Co. 2000
Židé – dějiny a kultura; Praha, Židovské muzeum v Praze, 3. doplněné vyd. 2005
Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech, Židovské muzeum v Praze 2003
Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, Židovské muzeum v Praze 2004
Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939–1945. Protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku. Zpráva expertního týmu. Praha, Sefer – Institut Terezísnké iniciativy, 2001
 
 

Beletrie a memoáry


Bělohradská, Hana: Bez krásy, bez límce, Praha, Čs. spisovatel 1991
Bezchlebová,M. – Franková, A. – Štichová, E.: Cesta – cíl neznámý, Praha, MF 1992
Bor, Josef: Opuštěná panenka, Praha 1961
Blum, Howard: Brigáda, BBart, Praha 2003
Bondyová, Ruth: Víc štěstí než rozumu, Argo, Praha 2003
Bor, Josef: Terezínské rekviem, Čs. spisovatel, Praha 1963
Deník Anny Frankové, Praha, Lidové noviny 1992
Deník Otty Wolfa 1942–1945, Praha, Sefer 1997
Deníky dětí, Praha, Naše vojsko 1961
Cílek, Roman: Holocaust... a Bůh tehdy mlčel, Agave, Český Těšín 2003
Doerry, Martin: Mé zraněné srdce, Prostor, Praha 2005
Drori-Ernstová, Edith: Oloupena o právo na život, Lovosice, Helioprint 1994
Elias, Ruth: Naděje mi pomohla přežít, Ostrava, Sfinga 1994
Epsteinová, H.: Děti holocaustu, Praha, Volvox Globator 1994
Erben, Petr: Po vlastních stopách, Petr Kalina, Praha 2003
Erbenová, Eva: Vyprávěj mámo, jak to bylo, Praha, Sefer 1994
Fantlová, Zd.: Klid je síla, řek´ tatínek, Praha, Primus 1996
Fierzová, Olga: Dětské osudy z doby poválečné. Záznamy ze záchranné akce přátel Milíčova domu v Praze, Praha, Spolek přátel mládeže a družstva Milíčův dům 1992
Fischer, Erika: Aimée&Jaguar, One Woman Press, Praha 2003
Frankl, Viktor: A přesto říci životu ano, Praha, Karmelitánské nakladatelství 1996
Franková, Anita – Kybalová, Ludmila – Povolná, Hana: Motýla jsem tu neviděl, (Kresby a básně terezínských dětí) Praha, Židovské muzeum 1993
Franková, Anne: Deník, Triáda, Praha 2004
Franková, Anita – Povolná, Hana (ed.): Motýla jsem tu neviděl: dětské kresby a básně z Terezína, Praha, Židovské muzeum v Praze 1993; 2. vyd. 2006
Fritta, Bedřich – Klíma, Ivana: O chlapci, který se nestal číslem, Praha, Židovské muzeum v Praze 1998
Frýd, Norbert: Krabice mrtvých, Praha 1956
Frýd, Norbert: Lahvová pošta, Praha 1971
Fuchs, Ladislav: Pan Theodor Mundstock, Praha, Čs. spisovatel 1963
Gissingová, Věra: Perličky z dětství, Praha, Odeon 1992
Gissingová, Věra – Emanuelová, Muriel:
Nicolas Winton a zachráněná generace, Praha, X-Egem 2002
Glazar, Richard: Treblinka, slovo jak z dětské říkanky, Praha, Torst 1994
Glazar, Richard: Veselý nebo Lustig, G plus G, Praha 2003
Goldstücker, Eduard: Vzpomínky 1913–1945, G plus G, Praha 2003
Greenfieldová, Hana: Z Kolína do Jeruzaléma, Praha, Reprografie 1992
Grosman, Ladislav: Obchod na korze, Praha, Volvox Globator 1994
Harel, Isser: Dům v Garibaldiho ulici. Dopadení Adolfa Eichmanna, Paseka, Praha 2003
Harshalom, Avraham: Znovuzrozen z popela, Praha, Naše vojsko 1992
Herrmannová, Margit – Schützová, Helena: Kdo chce budoucím něco říci, má promluvit, Praha, REAG 1994
Hovory s Primo Levim, Paseka, Praha 2003
Janouch, František: Sám ďábel by se rděl, Akropolis, Praha 2003
Jelloun, Tahar Ben: Tati, co je to rasismus?, Dauphin, Praha 2004
Kamen, Jiří: Hugo, Prostor, Praha 2004
Keneally, Thomas: Schindlerův seznam, Praha, Mht 1994
Kertész, Imre: Člověk bez osudu, Academia, Praha 2003
Kertész Imre: Fiasko, Academia, Praha 2005
Klemperer, Victor: Jazyk třetí říše – LTI. Poznámky filologovy, Praha, H&H 2003
Klemperer, Victor: Deníky 1933–1941, Paseka, Praha-Litomyšl 2002
Klemperer, Victor: Deníky 1942–1945. Chci vydat svědectví II, Paseka, Praha, Litomyšl 2004
Klügerová, Ruth: Poslední stanice život, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997
Kraus, Ota B.: Můj bratr dým, Praha, Panorama 1993
Křížková, M. – Kotouč, J. – Ornest, Zd.: Je mojí vlastí hradba ghett? Praha, Aventinum 1995
Klánský, Josef: Přežil jsem Hitlera, Praha, Magnet-Press 1992
Kulka, Erich: Židé v čs. Svobodově armádě, Praha, Naše vojsko 1990
Kulka, Erich: Židé v československém vojsku na západě, Praha, Naše vojsko 1992
Kuna, Milan: Hudba na hranici života, Praha, Naše vojsko 1990
Lanzmann, Claude: Zpráva o velikém neštěstí. Lit. záznam dialogů filmu Šóá, Praha, Svoboda 1991
Levi, Primo: Je-li toto člověk. Praha, Sefer 1995
Levi, Primo: Potopení a zachránění, Praha, MF 1993
Levine, Karen: Hanin kufřík. Příběh dívky, která se nevrátila, Praha, Portál – Židovské muzeum v Praze 2003
Lévy, Alan: Simon Wiesenthal a jeho případy, Praha, MF 1996
Lustig, Arnošt: Collete – Dívka z Antverp, Praha, Kvarta 1992
Lustig, Arnošt: Dům vrácené ozvěny, Praha, Mladá fronta 1994; 2. vyd. Hynek, Praha 2003
Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Praha, MF 1990
Lustig, Arnošt:
Nemilovaná – Z deníku sedmnáctileté Perly Sch., Praha, Odeon 1991
Lustig, Arnošt: Noc a naděje, Praha, Československý spisovatel 1992
Lustig, Arnošt: Tma nemá stín, Praha, Československý spisovatel 1991
Margoliová-Kovályová, Heda: Na vlastní kůži, Academia, Praha 2003
Matocha, Pavel: Potíže s hrdiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004
Peterová, Zuzana: Rabín Feder, G plus G, Praha 2004
Porjes, Ladislav: Josele a ti ostatní aneb vyvolení a zavržení, Bratislava, Vydavatel´stvo PT 2001
Pošová, Kateřina: Jsem, protože musím..., Prostor, Praha 2003
Pressburger, Chava: Deník mého bratra, Trigon, Praha 2003
Rakytka, Jan: Žít zakázáno, vydáno vlastním nákladem v roce 1999
Reich-Ranicki, Marcel: Můj život, Větrné mlýny, Praha 2003
Redlich, Egon: Zítra jedem synu, pojedeme transportem, Brno, Doplněk 1995
Reiser, Arnošt: Útěk, Academia, Praha 2003
Roden, Rudolf: Paměť naruby, Academia, Praha 2003
Sebastian, Mihail: Deník 1935–1944, Sefer, Praha 2004
Scheuerová, Líza: O smrti, která se nedostavila, Praha, Sefer 1994
Souhvězdí smutku, Epocha, Praha 2003
Szpilman, Władysław: Pianista, Academia, Praha 2003
Taylor, Kressmann: Adresát neznámý, Academia, Praha 2003
Uris, Leon: Exodus I. – II., Praha, Panorama 1991
Vrba, Rudolf: Utekl jsem z Osvětimi, Praha, Sefer 1998
Weil, Jiří: Život s hvězdou – Na střeše je Mendelssohn, Praha, Čs. spisovatel 1990
Wiesenthal, Simon: Spravedlnost, nikoli pomstu. Paměti, Ostrava, Sfinga 1994
Zámečník, Stanislav: To bylo Dachau, Paseka, Praha – Litomyšl 2003
 
 
 

www stránky: antisemitismus a holocaust


www.holocaust.cz
www.jewishmuseum.cz (Židovské muzeum v Praze)
www.pamatnik-terezin.cz (Památník Terezín)
www.terezinstudies.cz (Institut Terezínské iniciativy)
www.yad-vashem.org.il (památník Jad Vašem v Izraeli)
www.holocaust.about.com (vše o holocaustu: fakta, literatura, odkazy, fotografie atd.)
www.wiesenthal.com (Centrum Simona Wiesenthala v Los Angeles)
www.ushmm.com (United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu)
www.us-israel.org/jsource/holo.html
www.holocaust.about.com (vše o holocaustu: fakta, literatura, odkazy, fotografie atd.)
www.us-israel.org/jsource/holo.html
www.remember.org/guide/index.html
www.terezinmusic.org/
www.holocaust-history.org/
www.holocaust-trc.org/
library.thinkquest.org/12663/
www.nizkor.org
www.annefrank.nl (muzeum Anny Frankové)
www.oup.co.uk/jnls/list/holgen (časopis Holocaust and Genocide Studies)
www.adl.org (Anti-Defamation League)
www.uni-duisburg.de/FB1/JStudien/judaica.htm (stránka univerzity Duisburg: Židovská studia)