Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
ENGLISH
 
Časová osa

ČASOVÁ OSA:


  Na časové ose jsou zachyceny události, které předcházely perzekuci českých a moravských Židů za druhé světové války, a samotný průběh perzekuce.
  Barevně jsou znázorněny události týkající se šesti dětí, jejichž osudy výstava přináší.
 
 
 

 
   
1918   1918–1933: Výmarská republika – období demokratického režimu v Německu
 
1921   Adolf Hitler předsedou NSDAP (Národně-socialistické německé dělnické strany)
 
1925   vydání knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf zobrazit fotodokumenty
 
1928  Petr Ginz  1. 2.: v Praze se narodil Petr Ginz
 
  Alice Justitzová  5. 7.: v Praze se narodila Alice Justitzová
 
1930  Eva Löwidtová  24. 10.: v Děčíně se narodila Eva Löwidtová
 
1931  Martin Glas  16. 6.: v Praze se narodil Martin Glas
 
1932  Pavel Werner  3. 1.: v Pardubicích se narodil Pavel Werner
 
1933   30. 1.: Adolf Hitler jmenován německým kancléřem
 
   20. 3.: zřízení koncentračního tábora v Dachau
 
1934  Růženka Friedová  26. 1.: v Praze se narodila Růženka Friedová
 
   30. 6.: „noc dlouhých nožů“ - zlikvidováni velitelé oddílů SA (Sturmabteilung)
 
1935   15. 9.: na sjezdu NSDAP přijaty tzv. „norimberské zákony“
ukázka zobrazit fotodokumenty zobrazit fotodokumenty zobrazit fotodokumenty
 
1936   7. 3.: vstup německé armády do demilitarizovaného pásma v Porýní
 
1938   13. 3.: obsazení Rakouska německou armádou - tzv. Anschluß
 
   29. 9.: mnichovská dohoda – Velká Británie, Francie, Německo a Itálie se bez účasti československých zástupců dohodly na odstoupení pohraničních území ČSR Německu
 
   5. 10.: československý prezident Edvard Beneš abdikoval a odešel do exilu v Londýně
 
   9. 11. - 11. 11.: na území Německé říše (i v zabraném čsl. pohraničí) rozpoután pogrom známý pod názvem „křišťálová noc“ – vypálena či poničena většina synagog, vyrabovány židovské obchody a mnoho Židů zabito či odvlečeno do koncentračních táborů
 
   listopad 38 - září 39: umožnena emigrace vybraných dětí z Rakouska, Německa a Protektorátu Čechy a Morava do Anglie
 
   30. 11.: Emil Hácha jmenován prezidentem Československé republiky
 
   prosinec 1938: příchod Nicholase Wintona do Prahy
 
   14. 3.: vypraven první dětský transport z Prahy do Anglie s 20 dětmi
 
1939   14. 3.: vyhlášení samostatného Slovenského státu
 
   15. 3.: obsazení českých zemí německou armádou
 
   16. 3.: vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava
 
   březen 1939:
v protektorátu přijata tato protižidovská nařízení:
 • zákaz výkonu profese židovským advokátům
 • zákaz pracovat ve veřejné správě, ústavech a institucích
 • zákaz pracovat u soudů
 • zákaz vyučovat ve školách
 • zákaz výkonu praxe pro lékaře „neárijského původu“ ve všech    zdravotních zařízeních
 
   19. 4.: vypraven druhý transport z Prahy do Anglie s 36 dětmi
 
   29. 4.: vypraven třetí transport z Prahy do Anglie s 29 dětmi
 
   13. 5.: vypraven čtvrtý transport z Prahy do Anglie s 61 dětmi
 
   2. 6.: vypraven pátý transport z Prahy do Anglie se 123 dětmi
 
   21. 6.: vydáno nařízení říšského protektora Konstantina von Neuratha o židovském majetku, kterým vstoupily na území Protektorátu Čechy a Morava v platnost norimberské zákony
 
   červenec 1939: zákaz výuky židovských dětí na německých obecných a středních školách
 
  Alice Justitzová  1. 7.: vypraven šestý transport z Prahy do Anglie s 241 dětmi. Transportem odjíždí i Alice
 
  Alice Justitzová  20. 7.: vypraven sedmý transport z Prahy do Anglie s 76 dětmi, mezi nimi Aličina sestra Mimka
 
   28. 7.: v Praze vzniká z podnětu okupačních orgánů Ústředna pro židovské vystěhovalectví
 
   srpen 1939: Židům zakázáno navštěvovat hostince a kavárny, pokud nemají prostor vyhrazený pro Židy
 
   2. 8.: vypraven osmý transport z Prahy do Anglie s 68 dětmi
 
   1. 9.: ZAČÁTEK DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
 
   1. 9.: připravovaný největší dětský transport z Prahy do Anglie již neodjel
 
   září 1939:
• povinnost pro Židy odevzdat rozhlasové přijímače
• zákaz pro Židy vycházet po 20. hodině
 
   říjen 1939: možnost propustit zaměstnané Židy k prvnímu dni v měsíci bez udání důvodu
 
   listopad 1939: zřízeny vázané židovské účty, jimiž smějí Židé disponovat jen se souhlasem finančních úřadů
 
   v průběhu roku 1939:
• Židé vyloučeni ze všech spolků
• Židé nesmějí navštěvovat sportovní hřiště ani jako diváci
 
1940   leden:
• všechny platby ve prospěch Židů musí být odváděny pouze na vázaný bankovní účet
• Židé nesmějí řídit podniky, které byly převedeny do árijských rukou
 
   únor:
• vyhlášena povinnost pro Židy přihlásit stav majetku k 31. 12. 1939
• Židům zakázány návštěvy divadel a kin zobrazit fotodokumenty
 
   březen:
občanské legitimace Židů označeny červeným písmenem „J“
 
   květen:
zákaz přístupu Židů do všech veřejných sadů a zahrad v Praze
 
   14. 6.:
v Malé pevnosti v Terezíně zřízena policejní věznice pražského gestapa
 
   červenec:
Židům zakázána plavba na parnících
 
   srpen:
• pro Židy stanovena nákupní doba 11 - 13 a 15 - 16.30 hod
• zákaz přijímání židovských žáků do škol s českým vyučovacím jazykem
• Židům definitivně zakázán vstup do kaváren a restaurací
 
   září:
Židé smějí jezdit tramvají jen v posledním voze a na zadní plošině
 
   listopad: Židům zakázáno měnit bydliště a opouštět jeho obvod
 
   prosinec: Židům zakázán přístup do některých ulic v centru Prahy
 
1941   leden:
• Židům konfiskovány telefony
• Židům zrušen příděl jablek
• Židům přikázáno odevzdat řidičské průkazy
 
   únor: zákaz rybaření pro Židy
 
   březen: Židé nesmějí dostávat poukázky na šaty
 
   červen: Židům zrušeny příděly cukru
 
   červenec: Židům je zapovězen přístup do všech lesů, včetně soukromých
 
   srpen: Židům odebrány příděly luštěnin
 
   září:
• zákaz pro Židy opustit bez policejního povolení obvod bydliště
• všem Židům od 6 let věku nařízena povinnost viditelného označení žlutou šesticípou Davidovou hvězdou
• zákaz vstupu Židů do veřejných knihoven
• zákaz veřejného provozování nebo reprodukování hudby židovských autorů
 
   říjen:
• Židům zakázáno kouřit tabák a obstarávat si tabákové výrobky
• Židé mohou používat pouze nejnižší třídu vlaků
• Židé mají zakázáno odebírat holicí mýdlo
• zákaz poskytnout Židům ovoce a cukrovinky
• zákaz prodat nebo darovat Židům marmelády a džemy
• zákaz prodeje sýrů
• zákaz prodat nebo darovat Židům ryby, drůbež nebo zvěřinu
• Židé ztrácejí nárok na plat v době nemoci, na nemocenské příplatky, na rodinné příplatky
• Židé ztrácejí nárok na placenou dovolenou
• Židé smějí být zaměstnáni pouze ve skupinách, odděleně od ostatních zaměstnanců
• Židé nesmějí být vyučeni v oboru
 
   10. 10.: na poradě u Reinharda Heydricha Terezín určen jako vhodné místo pro soustředění většiny protektorátních Židů a rozhodnuto o deportaci části protektorátních Židů do Lodže a Minsku
 
   listopad: Židé nesmějí odebírat cibuli
 
   24. 11.: první transport do Terezína – tzv. Aufbaukommando (komando výstavby) čítající 342 mužů
 
   30. 11.: počátek deportací celých rodin z území protektorátu
 
   4. 12.: příjezd druhého komanda výstavby čítajícího 1000 mužů do Terezína
 
  Eva Löwidtová  10. 12. 1941: Eva deportována s rodiči transportem L z Prahy do Terezína
 
1942   leden: povinnost pro Židy odevzdat kožichy a vlněné předměty
 
   9. 1.: první transport z Terezína na východ – cílem je Riga v Lotyšsku
 
   20. 1.: konference ve Wannsee, na které byla dohodnuta koordinace „konečného řešení židovské otázky“
 
   16. 2.: zrušení terezínské městské obce; nadále je Terezín vyhrazen jen Židům, kteří mají být umístěni v uzavřených sídlištích
 
  Martin Glas  16. 4.: Martin deportován s rodiči a bratrem transportem St-Ez z Prahy do Terezína
 
   2. 6.: první transport Židů z Německa do Terezína
 
   27. 6.: poslední civilní obyvatelstvo opustilo Terezín
 
   červen 1942: Židům nakázáno nahlásit psy, kočky a okrasné ptactvo
 
   3. 7.: zrušeny civilní názvy ulic v terezínském ghettu, ulice označeny písmeny L a Q (Langestrasse a Querstrasse)
 
   6. 7.: Terezín se stává „otevřeným městem“ s výjimkou částí pro židovské vězně nepřístupných
 
   18. 9.: nejvyšší početní stav vězňů v celé historii Terezína – 58 491 osob
 
  Petr Ginz  24. 10.: Petr deportován transportem Ca z Prahy do Terezína
 
   26. 10.: počátek deportací z Terezína do Osvětimi-Birkenau – od nynějška jediného cíle všech transportů vypravených z Terezína na východ
 
  Pavel Werner  9. 12.: Pavel deportován s rodiči a sestrou transportem Cg z Pardubic do Terezína
 
   17. 12.: Friedl Dicker-Brandeisová je deportována do Terezína; zde se věnuje výuce kreslení
 
   18. 12. 1942 – 30. 7. 1944: každý pátek vychází časopis Vedem (celkem vyšlo 82 čísel)
 
1943   18. 3.: dobudován a otevřen silniční obchvat kolem Terezína, jehož izolace tak byla dovršena
 
   21. 4.: zřízena „Banka židovské samosprávy“
 
   1. 5.: zrušen název „Ghetto Terezín“ a zavedeno pojmenování „Židovské sídliště“
 
   7. 7.: povinnost žen vězněných v Terezíně hlásit těhotenství; pokud žena otěhotněla v Terezíně, byl nařízen potrat
 
   24. 8.: příjezd dětského transportu z likvidovaného ghetta v Bialystoku v Polsku do Terezína – 1300 dětí, které jsou drženy v nejpřísnější izolaci kvůli utajení informací o situaci v Polsku
 
   6. 9.: všechny transporty na východ od tohoto dne vydávány za transporty pracovního nasazení
 
   září 1943: transport 5000 vězňů z Terezína do Osvětimi-Birkenau, kde byli ubytováni v tzv. terezínském rodinném táboře
 
   23. 9.: premiéra dětské opery Brundibár v Magdeburských kasárnách (do podzimu 1944 uskutečněno 55 repríz)
 
  Petr Ginz  28. 9.: Petr deportován do Osvětimi, neprošel selekcí, zemřel v plynové komoře
 
   29. 10. 1943 – březen 1944: v Terezíně vychází dětský časopis Kamarád (celkem vyšlo 19 čísel)
 
   19. 11.: počátek „zkrášlování města“ v terezínském ghettu – „Verschönerung der Stadt“
 
   prosinec 1943: další hromadný transport terezínských vězňů do rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau
 
  Pavel Werner  15. 12.: Pavel transportován do rodinného tábora v Osvětimi
 
   22. 12. 1943 – 2. 5. 1944: v Terezíně vychází časopis Domov (celkem vyšlo 10 čísel)
zobrazit fotodokumenty zobrazit fotodokumenty
 
   1943 – 1944: v Terezíně vychází časopis Nešar (celkem vyšlo 13 čísel)
 
1944   leden 1944 – únor 1944: v Terezíně vychází časopis Hlas půdy (celkem vyšla 3 čísla)
 
   leden 1944 – červen 1944: v Terezíně vychází časopis Bonaco (celkem vyšlo 6 čísel)
 
   25. 2. 1944 – 24. 8. 1944: v Terezíně vychází časopis Rim Rim Rim, (celkem vyšlo 23 čísel a 3 zvláštní vydání)
 
   únor 1944 – května 1944: v Terezíně vychází časopis Noviny (celkem vyšlo 9 čísel a 3 obrazové přílohy)
 
   8. 3.: hromadná vražda českých a moravských Židů, kteří byli pro příjezdu v září 1943 umístěni v rodinném táboře v Osvětimi-Birkenau
 
   květen: poslední hromadný transport z Terezína do rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau
 
   23. 6.: návštěva delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže a dánské vlády v Terezíně
 
   10. 7.: proběhla selekce v rodinném táboře v Osvětimi-Birkenau
 
   10. – 12. 7.: likvidace terezínského rodinného tábora, zplynování těch, kteří selekcí neprošli
 
   16. 8. – 11. 9.: natáčení propagandistického filmu v Terezíně
 
   září až říjen 1944: tzv. likvidační transporty z Terezína do Osvětimi
 
   září: znovu vychází časopis Kamarád (čísla 20-21)
 
  Eva Löwidtová  4. 10. 1944: Eva deportována spolu s maminkou do Osvětimi
 
   podzim 1944: vzniká v Praze Výbor křesťanské pomoci židovským dětem, jehož členem je Přemysl Pitter
 
   2. 11.: zastaveno vraždění v plynových komorách v Osvětimi
 
   26. 11.: plynové komory v Osvětimi vyhozeny na příkaz nacistů do vzduchu
 
1945   26. 1. – 16. 3.: z Prahy, Ostravy a Olomouce jsou do Terezína deportováni Židé žijící v tzv. smíšených manželstvích a jejich děti
 
   leden: evakuace koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim
 
  Pavel Werner  leden: Pavel absolvoval pochod na vlak do Vladislavi (Loslau) a vlakový transport do Mauthausenu
 
  Eva Löwidtová  leden: Eva absolvovala s maminkou pěší pochod smrti z Grünbergu v Dolním Slezsku přes protektorát směrem na Volary; Evě se podařilo z pochodu utéci, ukryla ji rodina z Postřekova u Domažlic
 
   5. 2.: 1200 terezínských vězňů odjíždí vlakovým transportem do Švýcarska (v transportu bylo 95 osob z Čech a Moravy)
 
  Růženka Friedová  11. 2.: Růženka deportována spolu s tatínkem transportem AE 3 z Prahy do Terezína
 
  Pavel Werner  březen: Pavel absolvoval pochod smrti z Mauthausenu do Melku a nazpět
 
  Pavel Werner  duben: Pavel absolvoval další pochod smrti z Mauthausenu do Gunskirchenu
 
   Od 20. dubna: do Terezína přijíždějí evakuační transporty z vyklizovaných táborů
 
  Růženka Friedová  květen: Růženka se vrací s tatínkem z Terezína domů do Prahy
 
  Eva Löwidtová  léto 1945: pro Evu přijela do Postřekova rodina její tety Ilony
 
   24. 4. až červen: tyfová epidemie v Terezíně zavlečená sem evakuačními transporty
 
   3. 5.: vzniká Česká pomocná akce pro Terezín
 
   4. 5.: jednotky SS opouštějí Terezín
 
   5. 5.: velitel Terezína, Karl Rahm, opouští i se svou rodinou Terezín
 
   6. 5.: provolání Mezinárodního červeného kříže k terezínským vězňům
 
   7. 5.: pražský rozhlas vyzývá k pomoci Terezínu
 
   8. 5.: boje v okolí Terezína; večer Terezín osvobozen vojsky Rudé armády postupujícími na Prahu
 
   8. 5.: KONEC VÁLKY V EVROPĚ
 
   10. 5.: vojenským velitelem Terezína se stává major Kuzmin, příslušník Rudé armády
 
   11. 5.: oficiální likvidace ghetta v Terezíně
 
   28. 5.: zřízena repatriační komise + zahájena repatriace bývalých vězňů ghetta
 
   15. 5.: Přemysl Pitter získává od České národní rady pro účely zřízení dětských ozdravoven konfiskované zámky ve Štiříně, Olešovicích, Lojovicích a Kamenici u Prahy
 
   květen 1945 – květen 1947: pobyt dětí z bývalých koncentračních táborů v ozdravovnách na zámcích poblíž Prahy
 
   22. 5.: do ozdravoven přijíždí prvních 40 židovských dětí z Terezína
 
  Pavel Werner  červen 1945: Pavel se vrátil do Pardubic
 
  Martin Glas  8. 6.: Martin přijíždí do ozdravovny v Kamenici, později přemístěn do Štiřína
 
  Petr Ginz  23. 6.: Eva Ginzová, Petrova sestra, přijíždí do ozdravovny ve Štiříně
 
   26. 7.: příjezd prvních 56 německých dětí z internačního tábora v Praze do ozdravoven v zámcích u Prahy
 
  Martin Glas  13. 8.: Martin odjíždí z ozdravovny domů k matce
 
   17. 8.: ukončení práce repatriační komise pro Terezín
 
  Alice Justitzová  28. 8.: Alice se vrací z Anglie do Prahy
 
   listopad 1945: poslední repatrianti opouštějí Terezín
 
1946  Eva Löwidtová  červenec 1946: Eva přijíždí do Prahy do sirotčince v Belgické ulici
 
1947   květen: „akce zámky“ organizovaná Přemyslem Pitterem ukončena
 
   

 
 
LEGENDA:
 
Růženka FriedováRůženka Friedová Eva LöwidtováEva Löwidtová
Alice JustitzováAlice Justitzová Pavel WernerPavel Werner
Martin GlasMartin Glas Petr GinzPetr Ginz

 
 
» zpět na ZAČÁTEK OSY