Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
ENGLISH
 
O projektu

O VÝSTAVĚ
 

Putovní výstava a vzdělávací projekt přináší na dvaceti panelech příběhy šesti dětí, které byly za války pro svůj původ perzekuovány.


 
Tisková zpráva ke stažení zde.
 

  Záměrem projektu je prostřednictvím putovní výstavy přiblížit přitažlivou formou především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Výstava dětem a mladým lidem představuje různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich tehdejších vrstevníků. Doprovodné programy a materiály jim umožňují poznávat danou problematiku aktivně. Celý projekt je možno začlenit do výuky dějepisu, základů společenských věd, ale i výtvarné a estetické výchovy. Pro učitele je dále výhodou, že výstava pokrývá i některá průřezová témata definovaná Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ a SŠ (zejména Multikulturní výchovu a Výchovu demokratického občana).
 
  Výstava je realizována na 20 výstavních panelech. Její koncepce spočívá ve využití konkrétních osudů jednotlivých židovských dětí a rodin. Vycházíme z toho, že vyprávět osudy jednotlivců je pro pochopení minulosti mnohem přínosnější než pouhý výčet faktů, čísel a dat. Právě osobní příběhy budou pro návštěvníky výstavy klíčem k historickým událostem předválečného a válečného Československa.
 
  Pro skutečné přiblížení problematiky očima dětí byly využity autentické materiály, často vytvořené právě dětmi: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty. Svědectví vrstevníků umožní žákům a studentům lépe se vcítit do událostí třicátých let, druhé světové války a zejména do situace perzekuované židovské menšiny. Prostřednictvím prvního výstavního panelu budou mladí návštěvníci vtaženi do příběhu šesti svých vrstevníků, kteří se jim zde nepředstavují jako ubohé, osudem stíhané židovské děti, ale jako úplně obyčejné děti, které žijí ve třicátých letech spokojeným životem v kruhu své rodiny a přátel.
 
  Na dalších panelech jsou na pozadí válečných událostí rozvinuty jejich osudy a osudy jejich rodin v průběhu válečných let. Tyto „děti“ jsme volili tak, aby jejich příběhy pokryly celou škálu událostí a podaly tak pokud možno komplexní obraz situace Židů za 2. světové války (jsou mezi nimi např. ukrývané dítě, Wintonovo dítě, dítě s polovičním židovským původem atd.). Při doprovodném programu budou účastníci pracovat s výstavou ve skupinách, z nichž každá bude sledovat jeden dětský osud, který v závěru porovná s osudy ostatních pěti dětí. Samostatná práce žákům a studentům umožní pochopit, že válečné události a proces holocaustu nejsou jen dějinnými fakty, ale také příběhy konkrétních lidí. Přestanou tyto události vnímat černobíle a uvědomí si, že jejich oběťmi a strůjci nebyli dějiny, ale lidé jako jsou oni sami.
 
  Zvláštní pozornost je věnována různým aspektům života dětí v ghettu Terezín a v koncentračním táboře Osvětim. Výstava není uzavřena koncem války, ale reflektuje i poválečné osudy Židů, jejich návraty, ať už z koncentračních táborů nebo z ciziny. Poslední výstavní panel bude věnován rozloučení s našimi šesti „dětmi“ pohledem na jejich poválečný a současný život.
 


» O výstavě
 
» Schéma panelu
 
» Náhled panelu
 
» Harmonogram putování
 
» Technické parametry
 
» Doprovodné programy
 
» Ohlasy